Wonen en zorg

We willen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk wonen, in een voor hen passende woning en woonvorm. En, indien nodig, met ondersteuning en zorg. Waarbij zij prettig naast elkaar leven en een beroep op elkaar kunnen doen. Een thuis voor iedereen.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk en sociale (wijk)teams werken daarom samen aan oplossingen voor wonen én zorg.

De behoefte aan geschikte woningen en woonvormen neemt toe. En dat terwijl het aanbod aan woningen schaars is. Naast het bouwen van nieuwe woningen is het ook nodig om bestaande woningen in te zetten én te zorgen voor tijdelijke woonruimten. Tegelijkertijd willen we dat mensen zich thuis voelen in hun wijk; dat mensen elkaar ontmoeten en begrip voor elkaar hebben.

Door intensiever samen te werken – tussen professionals maar ook met inwoners – willen we woonvormen, ondersteuning en zorg én de leefbaarheid in de wijken steeds beter op elkaar afstemmen.

Wonen en zorg in Amersfoort

Een thuis voor iedereen, dat is wat de gemeente Amersfoort belangrijk vindt. Daarom ontwikkelde de gemeente het programma Wonen en zorg. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet prettig kunnen wonen en leven.

Huisvesting speciale doelgroepen: ouderen

Om een tekort aan passende woonvormen en zorg voor senioren te voorkomen, stelt de gemeente Amersfoort, met betrokken organisaties en Amersfoortse senioren zelf, een uitvoeringsprogramma met prioriteiten op. Hiervoor is kennis en onderzoek uit de praktijk nodig. Onderzoek naar goede ervaringen uit heel Nederland, bijeenkomsten en gesprekken met woon- en zorgorganisaties, ouderenbonden en marktpartijen, leveren 3 actielijnen op:

– Voldoende en divers aanbod aan woningen
– Inclusieve wijk (elkaar als buurtbewoners makkelijk kunnen ontmoeten)
– Passende zorg en ondersteuning