Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Start participatie inwoners Eemland binnen Samen Sterker

In de afgelopen periode heeft het netwerk Samen Sterker Eemland zich georiënteerd op hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de thema’s en projecten. Samen Sterker Eemland wil immers werken aan een gezonde toekomst voor inwoners van haar regio. Als eerste stap in deze oriëntatie zijn Arnold Klomp en Nicole Mellor van PGO-support betrokken bij het netwerk. Zij sluiten aan bij de werk- en strategiesessies van het bestuurlijke en tactische overleg en bekijken de plannen van Samen Sterker vanuit het inwoner- en patiëntperspectief.

“Het is belangrijk dat inwoners inspraak hebben”, geven Arnold en Nicole aan. “Er moeten geen besluiten genomen worden over de hoofden van inwoners heen, maar in samenspraak met hen. Daarom denken we mee met de bestuurders, beleidsmedewerkers en via hen met de zorgprofessionals van Samen Sterker. We komen aan het einde van het jaar met een advies hoe het inwonersperspectief de komende jaren kan worden meegenomen. Inwoners kijken anders maar hebben wel een inbreng die van belang is. Alleen zo wordt Samen Sterker echt samen sterker. Wij hebben beiden veel ervaring in het behartigen van cliëntbelangen en zijn gemotiveerd om in dialoog met de professionals mee te denken. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners een stem hebben en dat we komen, ook binnen regionale samenwerking, tot een gezamenlijk gedragen resultaat.”

Cliënten- en patiëntenraden
Bij een deel van de projecten van Samen Sterker is de participatie van inwoners al geregeld dankzij de cliënten- en patiëntenraden van de aangesloten organisaties. Op het bestuurlijke en tactische niveau van Samen Sterker was inwonerparticipatie nog niet georganiseerd. Met de komst van Arnold en Nicole wordt ook op deze niveaus- waar alle thema’s en projecten samenkomen en worden aangestuurd- het inwoner- en patiëntperspectief meegenomen.

Arnold en Nicole hebben twee vaste contactpersonen binnen Samen Sterker, Linda Honig (GGZ Centraal) en Simone Fens (Huisartsen Eemland.) Zij geven aan: “Het is fijn als we aan het einde van het jaar een advies hebben waarmee we een vervolg kunnen geven aan inwonerparticipatie binnen Samen Sterker. Hiermee kunnen we ook verbinding maken met de cliëntenraden van de verschillende aangesloten organisaties en de inwonersparticipatie van de gemeenten.”

Samen Sterker Eemland streeft ernaar om een divers en inclusief netwerk te zijn. Inwoners van de regio Eemland moeten zelf de regie hebben over wat zij belangrijk vinden en nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven. Vanwege de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning, de stijgende zorgkosten en de arbeidstekorten is het nodig om met het sociaal en medisch domein intensief samen te werken. Dit komt de beschikbaarheid, kwaliteit en de houdbaarheid van zorg en ondersteuning ten goede en ervaren de inwoners en professionals minder schotten tussen de verschillende domeinen. De inspraak van inwoners uit Eemland bij oplossingsrichtingen is daarin belangrijk om hun belang en wensen niet uit het oog te verliezen.

Over PGO-support
PGO-support is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie die zich inzet voor patiëntparticipatie. Zij biedt scholing en advies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De zogenoemde ‘critical friends’ van PGO-support zijn ervaren patiëntvertegenwoordigers die meedenken en adviseren bij regionale ontwikkelingen en daarbinnen het perspectief van inwoners en patiënten inbrengen en bewaken.

Published On: 17 maart 2023Categories: nieuws, uitgelichtViews: 260