Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Werksessie Integraal zorgakkoord

Afgelopen donderdag 16 februari stonden de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker stil bij wat het integraal zorgakkoord (IZA) betekent voor de samenwerking binnen het netwerk in de regio Eemland. Welke gezamenlijke opgaven hebben we? Waar liggen de kansen en uitdagingen en hoe kunnen we vanuit IZA onze thema’s binnen Samen Sterker verder aanscherpen en prioriteren?

Het IZA geeft weer hoe in Nederland de zorg in de toekomst anders georganiseerd moet worden, om de zorg toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar te houden. Dit vanwege de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgvraag. De onderwerpen in dit akkoord worden per regio opgepakt en uitgewerkt. Regionale en lokale partijen geven samen vorm en inhoud aan passende zorg binnen concrete domeinen als acute zorg, preventie en de eerstelijnszorg. Tijdens de werksessie hebben de deelnemers de inhoud van het IZA gekoppeld aan de ambitie en de thema’s vanuit het gezondheidsakkoord van Samen Sterker. Vervolgens is gekeken waar nog kansen, uitdagingen en vragen liggen.

Dienke Hedemann, directeur bij GGZ Centraal en voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg gezondheidspartners Samen Sterker Eemland: “Ik ben blij met de opbrengsten van deze sessie. De inhoud van IZA is veelomvattend en tegelijkertijd zien we op veel punten al verbinding met de inhoud van het gezondheidsakkoord van Samen Sterker. Het heeft toegevoegde waarde om dit niet alleen met bestuurders te doen maar juist ook met de trekkers vanuit de verschillende organisaties die goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt binnen hun thema.”

Samenwerking verbreden
De algemene conclusie na afloop van de bijeenkomst was dat er al veel thema’s vanuit het IZA op de agenda staan bij Samen Sterker. Een belangrijk aandachtspunt is de versterking van de eerstelijnszorg en de inzet op preventie. Met name de wijkverpleging, het sociaal domein en de GGD zijn belangrijke partners om meer te betrekken bij deze thema’s. Vanuit Samen Sterker zal actief de verbinding worden gezocht tussen de verschillende professionals in de domeinen.

Vervolgstappen
Bij de werksessie is de basis gelegd voor de gezamenlijke uitvoering van het IZA. De komende periode wordt een zogenaamd “regiobeeld” opgeleverd. Het regiobeeld geeft inzicht in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Als deze feitelijke informatie van de regio goed in beeld is en waar nodig aangevuld, kan vervolgens de vertaling plaatsvinden naar een “regioplan”. In dat plan staan de belangrijkste gezamenlijke opgaven die met prioriteit worden opgepakt en op welke manier we dat gaan organiseren met elkaar. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar wat we al samen doen in projecten binnen Samen Sterker. Voor het realiseren van de IZA opgaven kan ook financiering worden aangevraagd (transformatiemiddelen). Naast IZA zijn ook andere landelijke akkoorden van belang, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Programmamanagers Ria Slingerland en Roos Mesman kijken ernaar uit om een vervolg te geven aan de plannen. “Met Samen Sterker hebben we een stevig fundament om aan deze opgaven te werken.”

Published On: 6 maart 2023Categories: nieuwsViews: 436